Thursday, July 24, 2014

ഇസ്രായേൽ സ്തുതികൾ....വാഴ്ത് പാട്ടുകൾ....

പ്രചോദനം  : https://plus.google.com/u/0/+RavananKannur/posts/ZvrXMscm4ze

ഇസ്രായേലിനെ പറ്റി വായിക്കമൊബൊൽ മിക്കപോഴും മനസ്സിൽ വരുന്ന രണ്ടു സംഭവം ആണ് ഒപ്രേഷൻ Entebbe ആൻഡ്‌ Cherbourg പ്രൊജക്റ്റ്‌

1976 ഫ്രാൻസ് വക ഒരു എയർ ബസ്‌ ഹൈജാക്ക് ചെയപ്പെട്ടു.  വായൂ വാഹനം പോയി നിന്നത്, ഈദി  അമീൻ ഭരിയ്ക്കുന്ന ഉഗാണ്ടയിൽ. വിമാനം അവിടെ എത്തിയതും, ഹൈ ജാക്ക് ചെയ്ത നാല് തീവര്ദ്ധികല്ടെ കൂടെ അവിടെ തെയാർ ആയി നിന്ന നാല് പേര് കൂടെ കൂടി.  ഒരു ആഴ്ച അടുത്ത് നടന്ന നാടകങ്ങളിൽ, കൊറേ പേരെ വെറ്തെ വിട്ടു...പക്ഷെ നൂറിൽ അധികം ആള്കാരെ വിമാനത്തിൽ തന്നെ ബന്ധിയാക്കിവെച്ച്.  ഈദി അമീൻ വേറെയും കൊറേ പേരെ ഹൈജാകാര്മാരുടെ കൂടെ കൂടാൻ അനുവദിച്ചു.  പോളിട്ടികൾ ആയി ആള്കാരെ ഫ്രീ ആകാൻ ഉള്ള ശ്രമം ഒരു വഴിയ്ക്ക് നടക്കുന്നു.  അതിന്റെ കൂടെ അണിയറയിൽ, ഇസ്രായേൽ പട്ടാള നടപടി പ്ലാൻ ചെയ്തു തുടങ്ങി.  പാസ്പോർതിൽ ഫ്രാൻസ് സിട്ടിസൻ ഷിപ്‌ ഉള്ള ഒരു ജൂധനെ അവര് ജൂധാൻ അല്ലാ എന്നാ തെട്ടിധാരനയുടെ പുറത്തു പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു.  ബാക്കി ഇസ്രായേൽ യൂതിനെ പോലെ, മിലട്ടറി ട്രയിംഗ് കിട്ടിയാ ആ ആൾ ഹൈ ജാക്ക് ചെയ്വർ ഉപ്യോഗിയ്ക്ക്ന്ന ആയുധം, ടെക്നിക്കുകൾ, എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിരുന്നു.  അത് കൂടാതെ, ആ വിമാനത്താവളം ഉണ്ടാക്ക്യത്തിൽ, പല ബില്ടിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇസ്രായേൽ കമ്പിനികൾ ആയിരന്നു.  സൊ, ആ വഴിയ്ക് ബില്ടിംഗ് പ്ലാനുകൾ ഇസ്രായേലിനു കിട്ടി.

അത്രേം ദൂരം ഒറ്റ അടിയ്ക്ക് പോയി വരാൻ ഉള്ള ഇന്ധനം ഇസ്രായേൽ വിമാങ്ങളിൽ സ്റ്റോർ ചെയാൻ പറ്റില്ല.  സൊ, ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റോപ്പ്‌ മസ്റ്റ്‌ ആണ്.  അങനെ, തങ്ങള്ടെ സാമ്പത്തിക-ബിസിനെസ്സ് ഇന്ഫ്ലൂവേന്സ് വെച്ച്, കെനിയയിൽ ഒരു സ്റ്റോപ്പ്‌ ആൻഡ്‌ റി ഫ്യൂവേൽ പരിപാടി ഒപ്പിച്ചു.   (അതിനു വേണ്ടി ചരട് വലി നടത്തിയ അഗ്രികൾച്ചർ മിനിസ്ടർനെ ഈദി അമീൻ പിന്നെ ടൈം ബോംബ്‌ വഴി കൊന്നു.  മരിച്ച ആ മിനിസ്ടർത്ടെ പേരില് ഇസ്രായേൽ ഒരു ഫോറസ്റ്റ്, ഇസ്രായേലിൽ പ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.)

ഇസ്രായേൽ പ്ലാൻ പ്രകാരം, അവരുടെ വിമാനങ്ങൾ ഏറ്റബി എയർ പോർട്ടിൽ ലാന്ഡ് ചെയ്ന്ന സ്പോട്ട് ടു ആള്കാരെ തടവിൽ വെച്ചിരിയ്ക്കുന്ന കെട്ടിടം വരെ കുറചു ദൂരം ഉണ്ട്.  പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഈ വിമാങ്ങൾ ലാന്ഡ് ചെയ്ന്നത് മുതൽ, അവിടെ എത്തുന്നത്‌ വരെ എയർ പോർട്ടിൽ ഉള്ള ഉഗാണ്ടാൻ പട്ടാള്ളം ആക്രമിയ്ക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്.  കൂടാതെ, ഇസ്രായേൽ കമൻദ്ദൊസ് കെട്ടിടത്തിനു അടുത്ത് എത്തുന്നത്‌ കണ്ടു, കെട്ടിടത്തിനു കാവല നില്ക്കുന്ന ഉഗാണ്ടാൻ പട്ടാളം ആൻഡ്‌ ഉള്ളില ഉള്ള ഹൈ ജാകെര്സ് ആക്രമണം തുടങ്ങും.  അതും ഒഴിവാക്കണം.

അതിനു കണ്ടു പിടിച്ച വഴി രസം ആണ്.  ഈദി ആമീന് ഒരു കറുത്ത ബെന്സ് കാർ ഉണ്ട്..അതിൽ ആണ് യാത്ര.  സൊ, ഇസ്രായേൽ പട്ടാളം, അതെ കളർ ഉള്ള ഒരു ബെന്സ് കാറുമായി ആണ് വിമാനത്തിൽ വന്നത്.  സൊ, ആ കാറ് മുന്നില് ആൻഡ്‌ ബാക്കി ഇസ്രായേൽ കമാണ്ടോസ് വരുന്നത് കണ്ടു, കെട്ടിടത്തിനു കാവല ഉള്ള ഉഗാണ്ടാൻ പട്ടാളം, ഈദി അമീൻ ആണ് വരുന്നത് എന്ന് കരുതി തൊപ്പി എല്ലാം തെയാർ ആക്കി, സലൂട്ട് ചെയാൻ തെയാർ എടുത്തു - വെടി വെയ്ക്കുന്നതിന് പകരം !  അടുത്ത് എത്തിയതും, ഈ കാർ അല്ല ഐപ്പൊ ഈദി അമീൻ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നത് എന്ന് ആര്ക്കോ കത്തി...വെടി വെയ്പ്പ് തുടങ്ങി.

ഇന് ഷോര്ട്ട്, ഇസ്രായേൽ കമാണ്ടോസ് അവിടെ ഉള്ള ഹൈ ജാകെര്സ്നെ തട്ടി, തടവിൽ ഉള്ളവരെ മോചിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി.  എയർ പോർട്ടിൽ ഉള്ള ഉഗാണ്ടാൻ പട്ടാള്ളം വെടി വെയ്പ്പ് തുടങ്ങി, ഇവര് തിരിച്ചും....

അങനെ വേറെ ഒരു രാജിയത് വിമാനം ഇറക്കി, അവിടെ ഉള്ള പട്ടാല്കരോട് യുദ്ധം ചെയ്തു, നൂറിൽ അധികം ആള്കാരെ പുല്ലു പോലെ  ഇസ്രായേൽ മോചിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പോയി.  (ഇതേ പോലെ ഒരു സിനാര്യോ ആയിരുന്നില്ലേ ഖണ്ടഹാർ ?  ഇന്ത്യൻ വിമാനം - ഹൈജാക്ക് ചെയ്ന്ന്വർ-വേറെ കണ്ട്രി.)

ഇതിനു ശേക്ഷം, ഈദി അമീൻ, ഉഗാണ്ടയിൽ ഉള്ള നൂറു കണക്കിന് കെനിയൻ ആള്കാരെ കൊന്നു എന്നത് അഫ്റെർ എഫക്ക്റ്റ്.

ഇതേ പോലെ രക്തം നിറഞ്ഞത്‌ അല്ല Cherbourg പ്രൊജക്റ്റ്‌.  ഒരു തരാം കോമഡി എന്ന് പറയാം.

1960-70 കാലത്ത്, മിസെൽ ബോട്ടുകൾ ഉണ്ടങ്ങിൽ ഇസ്രായേലിനു കടലിൽ ഉള്ള ആധ്യപതിം കൂടും.  അങനെ ജെർമനിയ്ക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉള്ള ഓർഡർ കിട്ടി.  പക്ഷെ അറബ് ലീഗ് ഇട്ട പ്രേഷരിനു പുറത്തു ജെര്മിനി ഇതിൽ നിന്നു പിന് വാങ്ങി.  പകരം ഓർഡർ ഫ്രാൻസ്നു ആയി. പണി തുടങ്ങി.  പക്ഷെ അപ്പൊ ആണ് സിക്സ്സ് ഡേയ്യ്സ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്.  അതോട്നു കൂടി പ്രശനം തുടങ്ങി.  അതിന്റെ ഇടെയ്ക് ഉണ്ടായ ചില പ്ര്ശ്നങ്ങല്ടെ പുറത്തു   ഫ്രാൻസ് ഈ മിസെൽ ബോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പണി നിർത്തി വെച്ച്.  ഇത് മാത്രം അല്ല, ഇസ്രായേൽനു ഉള്ള സകല ആയുധ ബിസിന്സനും സ്റ്റോപ്പ്‌ ചെയ്തു.

റഷ്യൻ നേവി കൊടുത്ത ബോട്ടുകളും വെച്ച് ഈജിപ്റ്റ്‌ കടലിലെ കരുത്തു കൂട്ടാൻ തുടങ്ങി.  അതോടു കൂടി, ഈ ബോട്ടുകൾ എഗനെയും നേടി എടുത്തേ പറ്റൂ എന്നാ അവസ്ഥ ആയി.

റോത്ത്ചിൽഡ് ഫാമിലി തുടങ്ങിയ കണക്ഷന്സ് വെച്ച്, ആരും അറിയാതെ, മൊസാദ് ഈ ബോട്ടുകളെ വേറെ കംപിന്യ്ടെ പേരില് വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി.  തങ്ങള് നടത്തുന്ന ഓയിൽ പരിവേക്ഷനം എല്ലാം നടത്താൻ ഈ ബോട്ടുകൾ ബെസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് ആ കമ്പിനി പ്രസ്താവന ഇറക്കി.   കൊടിയ വില പേശൽ നടാകം എല്ലാം നടത്തി, അവന്സം ഡീൽ ഉറപ്പിച്ചു.  ദീലീന്റെ പാർട്ട് ആയിരന്നു, കുറച്ചു ഇസ്രയേൽ നേവി ആള്കാരും.  കാരണം, അവര്ക് ആണ് ഈ ബോട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയാൻ ഉള്ള ഒർജിനൽ പരിശീലനം ഉള്ളത് !

അങനെ, ഇസ്രയേൽ സർക്കാർന്റെ അടുത്ത് നിന്നു,  ഈ കമ്പിനി ഈ ബോട്ടുകൾ വാങ്ങി.  വാങ്ങുന്ന കമ്പിനിയ്ടെ ഒർജിനൽ ഓണര് ഇസ്രായേൽ മൊസാദ് ആണ് എന്നത് അറിയാതെ, ഫ്രാൻസ് സർക്കാർ ഈ ഡീലൈന് ലീഗൽ പെര്മിഷനും കൊടുത്തു.

അങനെ, ബോട്ടിന് ടെസ്റ്റ്‌ അത് ഇത് എന്നും പറഞ്ഞു കോലാഹലം തുടങ്ങി.  എന്നും ഈ ബോട്ടുകൾ ഒരു നിശ്ചിത ദൂരം പോയി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു വരും.  ട്രയൽ റണ്‍ എന്ന പേരില്.  സൊ, ഈ ബോട്ടുകൾ പോകുന്നതും വരുന്നതും ഒരു സ്ഥിരം കാഴ്ച്ചയാവാൻ തുടങ്ങി, ചുറ്റും ഉള്ളവര്കും, വാച് ചെയ്ന്ന്വര്കും.

ഇത്രേം ബോട്ടുകൾ കൊണ്ട് പോകും, അവിടെ ഉള്ള ഇസ്രായേൽ ആൾകാർ പോര.  സൊ, ആരുടേയും ശ്രദ്ധയിൽ പെടാതെ, ഒന്നും രണ്ടും ആയി, പല ഇസ്രായേൽ നേവി ആൾകാർ ഫ്രാൻസിൽ പല സ്ഥട്ൽഹു കൂടെ ടൂറിസ്റ്റ് ആയും മറ്റും വന്നു കൂടാൻ തുടങ്ങി.   കൂടാതെ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നു ഇസ്രായേൽ വരെ ഉള്ള ലോങ്ങ്‌ യാത്രയ്ക് വേണ്ടി ഇന്ധനം ആൻഡ്‌ ഫുഡ്‌ ബാക്കി ഉള്ളവ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ അളവിൽ വാങ്ങി സ്റ്റോർ ചെയാനും തുടങ്ങി.  സൊ, ആര്ക്കും സംശയം ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല.

പ്ലാൻ അനുസരിച്ച്, രാത്രിയില ആണ് ബോട്ടുകൾ കടത്തി കൊണ്ട് പോകണ്ടത്.  സൊ, രാത്രി പെട്ടന്ന് എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയാൽ പ്രശനം ആവും.  സൊ, ella ദിവസവും രാത്രി എങ്ങിന സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയ്തു കൊറേ നേരം നിർത്താൻ തുടങ്ങി.  കാരണം ആയി പറഞ്ഞത്‌, ആ സമയത്ത് ഡിസംബര് മാസത് ഉള്ള തണുപ്പിനെ നേരിടാൻ വേണ്ട അത്രം ഇലക്ട്രിക്‌ സപ്പ്ലെ ലോകൽ ആയി ഇല്ലാ എന്നത്.  രാത്രി ഉള്ള ഈ ശബ്ദം ചുറ്റും താംസിയ്ക്കുന്ന്വര്ക് പ്രശനം ആയി, പരിചയവും ആയി.  പോലീസിൽ നിന്നും, കറന്റ്‌ കമ്പിനിയിൽ നിന്നും, രാത്രി ബോട്ട് എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയാൻ ഉള്ള പെര്മിഷനും ഇവര് എഴുതി മേടിച്ചു !

അങനെ ഒരു ക്രിസ്തുമസ് ഈവിനു രാത്രി 2:30 ഈ ബോട്ടുകൾ ഫ്രാൻസ് തീരം വിട്ടു.  ബോട്ട് പോയി പത്രണ്ട് മണികൂര് കഴിഞ്ഞു ആണ് ഒരു റിപ്പോർട്ടർ ഇത് കണ്ടു ബി ബീസി വഴി വിവരം ഫ്രാൻസ് സർക്കാർ അറിയുന്നത്.

ഈ രണ്ടു സംഭവം പോലെ തന്നെ ആണ്, ബ്ലാക്ക് സെപ്റ്റംബർ പ്ലാൻ ചെയ്ത ആള്കാരെ പല കണ്ട്രികൾ തേടി പിടിച്ചു കൊന്നത്...അഹനെ പലതും.  സ്വന്തം ആള്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇസ്രായേൽ എന്തും ചെയും എന്നത് ഒരു പ്രതെകത ആണ്.  അതിനു karuna , നീതി, ന്യായം ഇൻസ്റെര്നാഷനാൽ ബൊർദെർ ഒന്നും ബാധകം അല്ല.  അത് നല്ലത് ആണോ, ചീത്തയാണോ എന്നത്, നമ്മള് യേത് ഭാഗത്ത്‌ ആണ് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചു ഇരിയ്ക്കും.

മണിപ്രവാളം മനസിലാവതവർക് :
http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Entebbe
http://en.wikipedia.org/wiki/Cherbourg_Project

Wednesday, July 9, 2014

If you are not even a dot, how do you connect the dots ?

We, human beings, (NASA to be precise) took the greatest selfi of solar system,on a Valentines day in 1990...and our hand was some 6 billion kilometer long, to take this selfi .  Yes, am taking about the below pic.


Well, this pic not making much sense to you ?  Try this....that is how the sky..err...outer space looked, on that romantic Valentin's day.

This pic (the first one), is known as "The Family Portrait", that was made by joining some 60 different pictures  by Voyager-1
 
Mmm...i guess, you are not able to get a closer look at "our" planet - the earth.  Let me help you !
 
 Seeing so many dots ?  If so, clean your monitor !  You are supposed to see only one dot.  In pale blue color.  Thatz our earth ! Poor chap...it was not even a pixel in size.  It is just a fraction of a pixel ....just  0.12 pixel in size !
 
Still trying to find your planet ?  Hope this helps :
 
On Feb 14th, in 1990, as Voyager-1 completed its primary missions, NASA turned it around, and started taking these pics.  NASA first took the pic of planets, which were far from Sun, since exposing camera to objects near to Sun might have damaged the camera (may be the it  came with a limited warranty or no service station in outer space).  
 
Once all those palanets said "Cheeeessee", NASA tried to focus on Earth.  They used the darkest filter and exposure was for 5 milli seconds.  And the the pictures from Voyager, traveling at the speed of light, took more than 5 hrs to reach to us !

To get a better view on, where the camera was, refer the below pic ,by Shereth, from Wiki  :

Below is another view (pic  by LERK created using Celestia, a 3D astronomy program)
 
And why are we blue ?  Polarization scattering of lights from Earth gives this color effect.  And that gives the name "The Pale Blue Dot" - for this picture.  (Well, do you know, the pic of earth, taken by Appolo-17 is known as "The Blue Marble".  It was on 1972.  In 2012, NASA published "The Black Marble" - the night view of Earth.)
 
Now, back to Voyager.....want to see the most fascinating odometer ?  Go to  : http://voyager.jpl.nasa.gov/where/index.html

Do you know, Voyager 2 was launched before Voyager 1 ?  Yes,  it was 2, which took off 16 days earlier to 1.  But, later, Voyager 1 over took Voyager 2, and both are continuing the journey.
 
With in next 300 years, this will reach Oort cloud - the place, which is believed to be the birth place of comets.  And it will take another 30,000 years to pass thru the Oort cloud !  But, we are going to miss all that actions, since the energy source will be dry by 2025.
 
 
40,000 years from now, this tiny thing will be near to another star called Gliese 445.   But the word "near" means, 1.6 Light Years near to that start !!!  

40,000 years !! By that time, we will have new languages in Earth...we will have new Gods...new kings...new religions....but i am sure we will contuine our fight with each other.
 
Forget Milkyway, we are not even a dot in this solar system.....and our religion says, it is our God, not his/her God created, everything for us !!  There are few lines by Carl Sagan, in his book, The Pale Blue Dot,  which takes about the wars, the blood ....endless cruelties....misunderstandings...everything happening for this.  We we can't blame....we are born to earn and rule, we do that in every possible way in every possible place.

Thursday, June 26, 2014

It is my life ! aahh..hold on...

It is my life !  aahh..hold on...
every time, when Bon Jovi starts talking with my soul, i go crazy and super charged..  But is it really my life ? Or am i being used for someone else benefit  ? (i am not talking about mangers @ your office.)

you might have heard of toxoplasmosis.  these little things, need cat as well as mice to complete their life cycle.  to enter from mice to cat, they alter mice's brain and it wipe off one of its natural instincts  - ie: run away when they see/smell a cat.  as a result, they become easy lunch/dinner for the cat, and the parasite reaches easily from mice to cat !

the above one is popular article, and it was making rounds in Google+ for some time (i think it was started by Dr.Bright)  But there are more such things !

a female Sacculina carcini larva, finds a male crab in the water and starts its happy life !  As soon as she enters inside that crab, she starts growing.  Spreads root like tendrils all over the crab.  Then comes the male.  And honeymoon starts, and they continuously  reproduce. 
during this time crab goes under major changes.  He starts acting like she !  He will start widening and flattening the abdomen, to  looking like a female crab! And he starts producing female hormones too !  Hold on...some more to the list... he will start doing the dance, that female crab does during the mating time !  (I am sure, there are some lady crabs, who wants her man to dance to her tunes.  But may not be this way)  And what more ?  This male crab starts taking care of barnacle's eggs, as his own eggs !
(Pic by Lycaon, edited by Marluxia.Kyoshu, from http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sacculina_carcini.jpg.  

in the above pic, you can see, parasitical barnacle (marked inside the circle) That tiny thing is taking this crab for a ride making it to dance to its tunes  ! Hell !
 
now, want to meet some Zombies ?  Possible.  But in the form of ants.  They are known as Zombi Ants.  Some carpenter ants builds their homes very high on the trees.  But when they are infected with Ophiocordyceps unilateralis, that brings them down from sky to earth.  It makes the ant to move in to an area, where the temperature and humidity level are best for the fungal growth.  These little things make our ants to settle down at lower heights.  They start consuming the tissues of the ant, everything , except muscles, which  controls the mandibles.  The ant is made to use its  mandibles, and fix themselves to a major vein, under a leaf, and the ant dies.  The fungal spores fall to the ground to infect more ants.
Pic by Nirajdude, from http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ophiocordyceps_unilateralis.png

If you are a bird and you see a yummy huge snail, under some  light - say thanks to Leucochloridium paradoxum.  (Don't ask me how to read that name.  It is a copy paste.)  These (the copy pasted name) spends most of its life in bird's body.  This flat worm even breeds inside the bird and only the eggs are passed out of bird's body, along with its poo.  And the poor snail eats it.  (i feel real pity for this...all it gets to eat is some sh** and its life is hijacked !)  They reproduce so quickly and form long tubes of swollen "broodsacs."   And as it grows, it attacks the left side of the snail  and it starts glowing in bright yellow and green colors !  Normally snails avoid light.  But when they are infected,  it  makes them  less sensitive to the lights.  As a result, these poor things  move in to the light, in shining colors, Now, can you blame, if the bird call himself/herself lucky seeing the meal ?
(Pic by Hahmann, from http://en.wikipedia.org/wiki/File:Succinea_mit_Leucocholoridium.jpg )


You can see a neatly done diagram in this link :
http://amamiantiaobong.wordpress.com/category/design/page/2/


Well, let me conclude this with a happy note.  most of these hijackers, believe in use the throw policy !  They use the victim and cause nothing but death.  But there are some angles who believe  in  - you scratch my back and I'll scratch yours
 
Ladies and Gentlemen, let me introduce... (hold on.....let me copy..) Heterorhabditis bacteriophora. (Gosh..how do you come up with such names ?  Do you think this is called creativity  ? )

Well, this copy paste helps larvas.  we can call them  as the best friends of larva !  what they do is, they change the color of larva, from white to kind red.  Now, this new color is like a traffic red signal for the predators.  it is the color of warning for them.  so, they stay away from these colored dudes.  Care to know more ?  Go to http://www.wormbook.org/chapters/www_genomesHbacteriophora/genomesHbacteriophora.html

So, are we too infected by similar things ?  Our behaviors, thinking...are they being hijacked ?  May be.  I don't know.  Now to business, can we make chemicals, which will change our thinking/natural instincts ?  alter our brains....and make us better/worse ?

Tuesday, June 24, 2014

a morning.

..after few mins quick nap, i woke up with your delicious weight partly on me.  softness and warmness of your body along with distant feel of your perfume - that was that i noticed first.  i don't want to move.  feeling the creamy white bed sheet under us, and the soft pillow...enjoying your smell...i want to breath that to eternity.  i don't want to wake you up.  but then i will miss your arguments.  our hairs are mixed and i wonder why the hairs of two people never tangles.  i can feel your breath on my left hand side.  i watch you sleep.  but i can hardly see you.  but i feel you, all over me.

i close my eyes.  feeling the build up.  but my hunger for you was taken care 20 mins back... but i want more of you. i can lay like this for every, but my bladder was full (don't laugh.)  i try to move and you wake up, as usual blaming me.  you look at me and "ahh..i hate morning sex".  well, nice to know.  you got that sarcasm (you are always good in that) and you follow my eyes to and the view of that bed sheet spoiled with your squirt on the floor, shut you up...and as ever, left side of your lips take that world famous shape, which means, you have nothing to say but you i got to consider that you won the argument.  these are the rare moments, shyness makes a quick visit on your face.  and your turn scarlet.  you stretch over me to get hold of classic ultra mild's pack and you make sure your richness is rubbing on my chest and face.  another dirty trick, which i always fail to complain.

you love blowing smoke in to my hair and hell, your smell mixed with tobacco drives me crazy.  sensing my crewel intentions, you plant the cigarette butt on my lips.  girl, what lipstick was that ?  or is my nose getting more sensitive ?  and you rascal....you kiss me on lips to steal my smoke from me !  my hands reaches to you back and you jump on my pinch.  and i am waiting for your trade mark comment "you dam Mallu".  i don't know why u decided to skip that.

since we have jointly decided that there is no outer world during these days, we are the universe.  i love the warmness of your body.  as i drink you with my eyes, you pass the cigarette to me and jump out of the bed. i follow you and later i find you back in bed with your phone.  you put your right foot on my back, as i was trying to search for my phone.  girl, you can draw some real good designs with you finger nails.  why you jumped out and hugged me from back ?  god ! how can your body to be so soft and hot ! especially the top part !  your sharp teeth on the back of my shoulder is a concern,  i got to get back with no mark on body.  we both the rules of extramarital fun. and i know, you are teasing me.  but, i can't risk.  as i disengage myself from your teeth, your fingers starts playing with my belly button.  god ! you know how ticklish i am, when i am normal.    your hand goes further down to check my length.  i want your lips, girl.  i pull your head to mine, and you come to my side and as i run my hand thru your hair, our lips meet, again.  i like this.  you are a dam good kisser.  you know when to bite.  you know when to assault me with your that smart tongue of yours.  you still smell y'day whiskey.  the mouth wash and the cigarette was of no much help.  as my tongue get more active, you pull back and state - no sex, only romance.  ya, lady, try to stop me.  i like you when you laugh this freely.  you are like  free bird, when you laugh carelessly.    and i just want to shoot you down, kill you, fry you and eat you.

you give me that fake angry look as i throw you to bed, and ease my weight on you.  you make yourself more desirable, when you curse.  don;t start again - was your command.  but who is starting ?  i want you ready, waiting.  am not going to take you till today night.  i wan you waiting.  waiting for me to take you.  waiting for me to enter you.

you moan against    my mouth, irrespective of your "don't start" voice command.  when kissing get more aggressive, we both love to keep the eyes open and enjoy the visual treat too.you are kissing me back, holding my hips.  our wet mouth and tongues. i bring my hands to your naked back.  turn around.  as your turn, i pull your hair apart and feel the softness of your back neck on my teeth.  and that earns me another curse from you.  i hope it is a curse.  it was in hindi.  or marthi ?  who cares.  i love to hug you from back.  feeling your hair on my face, your roundness on both the hands.  first time, when i took you from back, you said, i wanted to avoid the scar on your face.  you are a real chicken when it comes to your scar.  as my hand move down to feel the fresh hairs on your sex, you giggle and shouts in your highly accented malayalam.  i don't care what i means.  i am not planning to do anything with you, other than leaving you high and dry...err...sorry, wet.

you are a dam gorgeous creature.  i can feel your skin responding for my hands.  i can feel your body is demanding  for more pressure from my index finger, which is buried inside you.  it is demanding me to draw more designs inside you.  "ok, i will go for combo offer".  i was clueless.  so kind of you.  you explained quickly - kisses, lips, tongue and finger. and lot of them, as usual.   "sorry lady, shop is closed", i spank your richness as i get up.  you are good in cursing.  but, later, baby.  you find my sando vest and get yourself in.  girl, you know, i love to see you in that.  the top portion hardly covers your jumping sexiness as you move around, and bottom just kissing your bottom.  well, you are silent.  which means,  you are planing for revenge.  you are such a treat, when you are mean.  you are most welcome, lady...i am waiting.

Friday, June 13, 2014

തന്ത ഇല്ലാത്തവനും നുണയനും.

ആള്‍കാരുടെ കൂടെ വഴക് കൂടുബോള്‍ വിളിയ്ക്കാന്‍ പറ്റുന്ന/ആരോപ്പിയ്ക്കാന്‍ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒന്ന് എതിര്‍ പാര്‍ടിയേ തന്ത ഇല്ലാത്തവന്‍ എന്ന് വിളിയ്ക്കുന്നത് ആണ്.  

അതേ സമയം, ഒരുത്തനെ നുണയന്‍ എന്ന് വിളിയ്ക്കുന്നത് വലിയ പ്രശനം ഉള്ള സംഭവം അല്ല.  നുണയന്‍ എന്നത്  ഒരു തെറി പോലും അല്ല നമ്മടെ ലോകത്ത്.  

പക്ഷെ അപ്പന്‍ ആര് എന്നത് അറിയാത്ത ഇരിയ്ക്കുക, ഒരു മനുഷനെഎങനെ ബാധിയ്ക്കും ?അമ്മയ്ക്ക് ജീവിയ്ക്കാന്‍ കഴിവ് ഉണ്ടായാല്‍, പട്ടിണി കൂടാതെ പഠിച്ചു മിടുക്കന്‍/മിടുക്കി  ആവാന്‍, അപ്പന്‍ ഇല്ലാത്തത് തടസം ആവണ്ട കാരിയം ഇല്ലാ.  അപ്പന്‍ ഇല്ലാ എന്നത് ആ മനുഷ്യനു കണ്ടോള്‍ ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഭവം ആണ്.  

അതേ സമയം നുണ പറയ്ക എന്നതിന് മൊത്തം ഉത്തരവാദി അത് പറയുന്ന ആള്‍ തന്നെ ആണ്.  അവന്‍റെ/അവള്‍ടെ കോളിറ്റിആണ് അത് കാണിയ്ക്കുന്നത്‌.  സൊ, ഒരാള്‍ നമ്മളെ നുണയാ എന്ന് വിളിച്ചാല്‍ അല്ലെ നമ്മക് കൂടുതല്‍ ഫീല്‍ ആവണ്ടത് ?

Friday, May 30, 2014

Google's driver less car for India

Hello Google!

We came to know what you are going to come up with some driver less cars.  Cool man! You people rock!  Well, being an Indian driver (please note, driver is always used for a MALE, who drives a car or anything.  If a female is driving, we call her female/lady driver), I have some inputs/ideas for the Indian version of your driver less car.

1) Horns please: We don't mind if there are no steering wheels, clutch or break etc.  But Horns- they are a must for us. Because horn is something is an entertainment system, tension buster and an ego booster for us.  You have absolutely no idea how well we  express our emotions using horn.

2) Headlight High/Low beam button:  Well, in this case, it is not about emotion. This is to show our commitment or social responsibility to other drivers. During day time if we see a car approaching us with its headlight on, we furiously use the high and low beam to warn him that his headlights are on.  Our life is directly connected to the headlight of the other car.  If that is on, it is like my life is burning out.  At the same time, if I see the same car, same driver, with the same headlight during night, naah...I will not even touch my low/high beam switch.  You know, during the night, my headlights are my status symbol, how can I dim them!  In short, forget the steering, clutch etc, we need horn and low/high beam switches.

3) JetPack:  Well, this is for those moments when we see a lady driver on the road. Maybe she is driving a better/powerful car than mine, maybe she is a better driver, but I got to overtake her, you know... So, a jet pack near the horn and head light switch is a must.

4) Wings:  Well, this would be the next most used item after the horn.  After years and years of competitions in schools/colleges, we are used to racing with anything and everything. That is what our parents taught us. It is there in our blood.  So, if anyone tries to overtake us, it creates a huge impact on our egos.  Especially when we are driving with our lady colleague, or girlfriend.  So, we might judiciously use the above Jet pack in these situations! But, if anyone tries to overtake us, with a press of a button, two or three or four wings should appear, which should block all area around my car so that the other driver cannot overtake me, till I stop my car.

5) Pom-Pom Window:  A small one.  Which can be opened quickly.  You know, if the indicator of any car or bike is flashing and there are no left or right turn ahead,  we go to overtake them, risking our lives and his/her life, and put our hands out and show this Pom-Pom signal, so that they switch off their indicator. (Ya, we risk our lives to warn about indicator, but will not give 5 cm space for anyone to overtake us)  And when the other driver switches off the indicator, we pat our own back, as it is a proof that we care fellow drivers on the road! Wife who sits next to us, normally flashes an approving smile for such brave acts.  So,please note down, a Pom-Pom window in your driver less car is a must!

6) Mallu Hazard Light:  Well, this can be a unique feature for the cars in Kerala, the southern most state of India.  As soon as the first drop of rain falls on the glass, we love to switch on the hazard light.  The safety feeling that those lights give, oh man....We just love the feel of pushing that button.  So, please don’t let your driver less car take away our happiness around hazard light.

7) Crowed Sensor :  As the car goes, if there is a crowd somewhere on the road side, the car should automatically slow down, roll its windows down, lift my seat up by a few meters so that  I can peep into the traffic block and get a clear view of what is happening.  Even I can click a few pictures on my smartphone!

Monday, April 28, 2014

Thank God It is Monday !

ശനി ആഴ്ച ഉച്ചയായപ്പോ തോനിയത് ആണ്...ഹോ..ഒന്ന് തിങ്കൾ ആഴ്ച ആയിരന്നു എങ്കിൽ, ഓഫീസിൽ പോയി എ സിയിൽ ഇരിയ്ക്കാരുന്നു എന്ന്.  എന്താ ചൂട് !!

ഇന്ന് രാവിലെ പള്ളി ഉറക്കം കഴിഞ്ഞതും ആഹ്ഹ്...താങ്ക് ഗോഡ്, ഇറ്റ്‌ ഈസ്‌ തിങ്കൾ കളമേ...എന്ന് കാഹളം മുഴക്കി കൊണ്ട് എന്റെ മസ്കുലർ ബോഡിയും ഞാനും പല്ല് തേയ്ക്കാൻ പോയി.

കില്ലിംഗ് ടു കീപ്‌ തെം അലൈവ് !

വംശനാശം ഉണ്ടാകുന്ന ജീവികൾക്ക്  വേണ്ടി ഉള്ള ഏറ്റവും നല്ല സൊലൂഷൻ അവരെ കൊല്ലുക്ക എന്നത് ആണ്.

ഉദാഹരണം  : കോഴി.  ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊല്ലപെടുന്ന ജീവി കോഴികൾ ആവണം.  അവയെ കൊല്ലുക്ക മാത്രം അല്ല, അവയുടെ മൊട്ട അടിച്ചു മാറ്റി പുഴുങ്ങിയും മറ്റു വിധത്തിലും എന്ജോയ്‌ ചെയ്ന്നും ഉണ്ട് നമ്മള്.  ഇതും കൂടാതെ, കോഴിയുടെ സെക്സ് ലൈഫ് പറ്റെ അബദ്ധം അല്ലെ ?  മിക്ക കോഴി ലേഡികളും രൂസ്സടർ തരുന്ന ഊരും ചൂടും അറിയുന്നതിന് മുന്നേ, മൈക്രോ വേവിലെയും തന്തൂരി അടിപ്പിലെയും ചൂട് ആണ് അറിയുന്നത്.

എന്ന് വെച്ചാൽ, കൊല്ലുക്ക മാത്രം അല്ല, അടുത്ത തലമുറ കോഴികള് വരുന്നതിനു മാക്സിമം തടസങ്ങളും ഉണ്ട്.

ഇത്രേം കോഴികളെ കൊന്നിട്ടും, കോഴി പോലുലെഷനിൽ ഒട്ടും മാറ്റം ഇല്ല.  കാരണം കോഴി ഒരു റവന്യൂ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു.  അതെ പോലെ, ഈ കടുവാ പുലി തുടങ്ങിയവയും ഒരു റവന്യൂ മോഡലിന്റെ പാർട്ട് ആയാൽ, ഒരിയ്ക്കലും വംശനാശം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതുന്നു.  കടുവാ തൊലി കൊണ്ട് ഉണ്ട് വസ്തുകൾ, കടുവാ പല്ല്, നഖം എല്ലാത്തിനും മാര്കെറ്റ് ഉണ്ടേൽ, തല്ലി "കൊന്നും" കടുവയെ വളര്താൻ ആൾകാർ ഉണ്ടാവും.  ഒരിയ്ക്കലും വംശനാശവും ഉണ്ടാവില്ല.

Tuesday, April 22, 2014

സിമിങ്ങ് പൂൾ Etiquettes

അക്രമം എവിടെ നടന്നാലും, അവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടാവും....അത് ഇപ്പൊ കല്കട്ടയിൽ ആണേലും ശരി....രക്ഷകൻ ആയി നോം അവതരിചിരിയ്ക്കും.

തുള ഇല്ലാത്ത അണ്ടർ വെയര് ആണ് സ്വമിംഗ് കൊസ്റ്റ്യൂം എന്നത് ആണ് സ്വമിംഗ് ലോകത്തെ പറ്റി ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിനു പൊതുവെ  ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റിധാരണ എന്ന് തോന്നുന്നു.  വാട്ടർ തീം പാര്ക്ക്, ക്ലബ്‌/പബ്ലിക് സ്വമിംഗ് പൂൾ, ഹോട്ടലിലെ സ്വമിംഗ് പൂൾ, തുടങ്ങി കടൽ പുറത്തു വരെ ജോക്കി, അശോകാ എന്ന് എല്ലാം ബ്രാൻഡ്‌ അണ്ടെർ വേര് ഇട്ട ആള്കാരെ കാണാം.

പണ്ട് ഇതേ വിഷയത്തിൽ പോസ്റ്റ്‌ ഇട്ടപ്പോ, എനിക്ക് നാട്ടുകാര് ലേബൽ അടിച്ചു തന്നത് ഓര്മ്മ ഉണ്ട്.  പക്ഷെ നമ്മ തളരില്ല.  ഇന്നാ പിടി :

പ്രിവട്റ്റ് അല്ലാതെ എല്ലാ സ്വമിംഗ് പൂളും,  നമ്മൾ അല്ലാതെ വേറെയും ആൾകാർ ഉള്ളത് ആണ്.  സ്വമിംഗ് പൂൾ ഉപയോഗിയ്ക്കാൻ, ഡ്രസ്സ്‌ കോഡ് തുടങ്ങി പല നിയമങ്ങൾ/മര്യാദകൾ പാലിയ്ക്കാൻ ഉണ്ട്.   പലതും നമ്മടെ സേഫ്റ്റിയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളത് ആണ്.

ഡ്രെസ്സ് :

തലയിൽ :  തലയിൽ ഇടുന്ന തൊപ്പി, മിക്ക സ്ഥലത്തും മസ്റ്റ്‌ ആണ്.  സിലികൻ തൊപ്പി കിട്ടും.  അത് ആണേൽ, നല്ല ടയിട്റ്റ്  ആയിട്ട് നിന്നോളും തലയിൽ.  മുടി വെള്ളത്തിൽ വീണു ബാക്കി ഉള്ളവര്ക് ശല്യം, പൂൾ ക്ലീൻ ചെയാൻ ഉള്ള ബുദ്ധി മുട്ട് തുടങ്ങിവ്യ ആണ് തൊപ്പി നിര്ബന്ധം ആകാൻ കാരണം.

കോട്ടൻ വെച്ച് ഉണ്ടാക്ക്യ ഡ്രസ്സ്‌,   സ്വമിംഗ് പൂള്ളിൽ അനുവദനീയം അല്ല.  ശരീരത്തിലെ വിയപ്പ്ര് എല്ലാം കോട്ടൻ അധികം ആയി അബോര്ബ് ചെയ്തു , അത് സ്വമിംഗ് പൂളിൽ ഉള്ള വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ആകുന്നു എന്നത് ആണ് കേട്ടിട്ടുള്ള കാരണം.  വേറെ ഒരു കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ആൾകാർ ഇട്ടു കൊണ്ട് വന്ന അണ്ടെർ വെയര് അങനെ തന്നെ ഇട്ടു കൊണ്ട് പബ്ലിക് പൂള്ളിൽ ഇറങ്ങി, ദേഹത്ത് ഉള്ള വിയര്പ്പ് ആൻഡ്‌ അണുക്കൾ വെള്ളത്തിൽ കലരുന്നത് ത്ടായാൻ ആണ് എന്നാണു.  ടീ ഷർട്ട്‌, ബനിയൻ തുടങ്ങിയവ ഒരു കാരണവശാലും അനുവദനീയം അല്ല.

ആണുങ്ങൾക്ക്, ബ്രീഫു മോടലിൽ ഉള്ളതും, പിന്നെ മുട്ടിനു മുകളില വെച്ച് അവസാനിയ്ക്കുന്ന സകിൻ ടയിട്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ആയ സ്വമിംഗ് വേർ ആണ് ഉള്ളത്.  (നിക്ക്, ആഡിദാസ് പോലെ ഉള്ളവർക്ക്, സ്പോര്ട്സ് വേർഷൻ ഉണ്ട്.  വളരെ ചെറിയ സയിസ് ഉള്ളവ ആണ് ഇത്.  സൊ, ചില പൂളിൽ ഇത് ഇട്ടു ഇറങ്ങിയാൽ, ഇത് അണ്ടർവേര് ആണ് എന്ന് കരുതി, പൂളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്.  സൊ, നിങ്ങടെ സ്വമിംഗ് ഹോട്ടൽ, റിസോര്ട്ട് തുടങ്ങിയ (നോണ്‍ സ്പോര്ട്സ്)ഏരിയയിൽ ആണേൽ, ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നത് ആണ് നല്ലത്.)  മിക്ക സ്ഥലത്തും, ആണുങ്ങൾക്ക് ടോപ്‌ ലെസ്സ് ആയി ഇറങ്ങാൻ മാത്രേ അനുവാദം ഉള്ളൂ.  നയിലോണ്‍ കൊണ്ട് ഉള്ള ടോപ്‌ ഇട്ടാലും അനുവധിയ്ക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങള കണ്ടുട്ടുണ്ട്.  അതെ സമയം, സ്കൂബാ ചെയ്ന്ന വെറ്റ് സ്യൂട്ട് ഇട്ടു വരുന്നവരെ ഇടയ്ക്ക് കാണാം.

സ്ത്രീകള്ക് പല ടൈപ്പ് സ്വിം വേർ ഉണ്ട്. ബിക്കിനി, സിംഗിൾ പീസ്‌ സ്വിം സ്യൂട്ട്, പിന്നെ, ഇന്ത്യൻ വേർഷൻസ് ആണ് എന്ന് തൊന്നീയ്ക്കുന്ന ടെനീസ് ഡ്രസ്സ്‌ ആൻഡ്‌ സ്വിം സ്യൂട്ട് മിക്സ് ആയ ഡ്രസ്സ്‌ ആണ് അധികം ആൾകാര് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ചിലത് ടെനീസ് ഡ്രസ്സ്‌ ആൻഡ്‌ സൈക്കിൾശോര്ട്സ് മിക്സ് ആയ ടൈപ്പ് ഡ്രെസ്സും ഇട്ടു കണ്ടിട്ടുണ്ട്.  പക്ഷെ, ഏറ്റവും നല്ലത് സിംഗിൾ  പീസ്‌ സ്വിം സ്യൂട്ട് ആണ് എന്നാണു നീന്തൽ ശരിക്കും എന്ജോയ്‌ ചെയ്ന്ന പല സ്ത്രീകളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.

സ്പീഡോ ആണ് എന്റെ ഫെവരെറ്റ് ബ്രാൻഡ്.

ആണ് ആൻഡ്‌ പെണ്ണ്  - രണ്ടു കൂട്ടരും, സ്വിം വേർനു ഉള്ളിൽ അണ്ടെർവേര് ഇടാൻ പാടില്ല.

ആക്സസ്രീസ് :
ക്ലോറിൻ നല്ലത് പോലെ മിക്സ് ആയ വെള്ളം ആണ്, പൂളിൽ ഉണ്ടാവുക.  സൊ, ടാറ്റൂ ഉള്ളവർ, വാട്ടര് പ്രൂഫ്‌ ആയ സണ്‍ ക്രീം ടാട്ടൂവിൽ ഇടണം.

ചിലര്ക്ക്, ചെവിയിൽ വെള്ളം കേറുന്നത് പ്രശനം ഉണ്ടാക്കും.  സൊ, ചെവിയിൽ ഇടാൻ ഉള്ള പ്ലഗ് വാഗ്നാൻ കിട്ടും, അത് ഉപ്യോഗിയ്ക്കുക്ക.

ഗോഗിള്സ് :  എ മസ്റ്റ്‌- എന്നാണു എന്റെ അനുഭവം.  വെള്ളത്തിൽ ഉള്ള കാഴ്ച ശരിയാവാൻ, വേറെ ആരേലും നമ്മടെ നേരെ നീന്തി വരുനുണ്ടോ എന്ന് കാണാൻ എല്ലാം ഇത് നല്ലത് ആണ്.  അല്സോ, വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഉള്ള വ്യൂ - അത് ഒരു നല്ല അനുഭവം ആണ്.  അതിനും ഇത് വേണം.  സ്പീഡോയുടെ കിഡ്സ്‌, Active Essentials, Fitness,Competition Racing എന്ന് ഇങനെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്.  നല്ല ഗോഗിൽനു രണ്ടായിരം വരെ ആവും വില.  പക്ഷെ, നീന്തൽ സീരിയസ് ആയി എടുക്കാൻ ഭാവം ഉണ്ടേൽ, ഇത് ഒരു വളരെ നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ആണ്

വേറെയും പല പല ആസസരീസ് ഉണ്ട്...ലാപ് കൌണ്ട് ചെയ്ന്ന വാച്ച്, പാട്ട് കേള്ക്കാൻ വാട്ടര് പ്രൂഫ്‌ ഹെഡ് ഫോണ അങനെ പലതും.

വേറെ ആള്കാരുടെ അടുത്ത്, അവരുടെ അകസരീസ് കടം ചോദിക്യ്ക്കുന്നത് നല്ലത് അല്ല.  പലര്ക്കും ബേസിക്കലി അത് ഇസ്ട്ടം അല്ല.  അത് കൂടാതെ, ഗോഗിള്സ് എല്ലാം ഓരോ ആള്കാരും അവരുടെ രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചിരിയ്ക്കുന്നത് ആവും.  കേറി കൈ വച്ചു അലബ് ആകല്ല്....ബ്രിങ്ങ് യുവര് ഓണ്‍ ഗിയർബിഫോർ ചാടിംഗ് ടു വെള്ളം :

1) കാലിൽ മസിൽ പിടിയ്ക്കും എന്ന് തുടങ്ങിയ പ്രശനം ഉള്ളവർ, വാം അപ്പ്‌ എക്സ്സർസയിസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ബാക്കി പരിപാടികൾ.

2) വാം അപ്പ്‌ എക്സ്സർസയിസ് ആക്ചൊലി എല്ലാവര്ക്കും നല്ലത് ആണ്.

3) വാം അപ്പ്‌ എക്സ്സർസയിസ് കഴിഞ്ഞു, ഷവറിൽ കുളിച്ച ശേക്ഷം വേണം വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ.  ദേഹത് ഉള്ള വിയര്പ്പ് എല്ലാം സ്മിങ്ങിൻ പൂളിൽ മിക്സ് ആവാതെ ഇരിയ്ക്കാൻ ആണ് ഇത്.  (സ്വമിംഗ് കഴിഞ്ഞു കേറിയതും, ഇതേ പോലെ ഒരു ഷവർ മസ്റ്റ്‌ ആണ്.)

4) തലയിൽ തൊപ്പി വെച്ച്, മുടി മുഴുവൻ അതിനു ഉള്ളിൽ ആണ് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം.

5) സ്വമിംഗ് പൂള്ളിൽ ഇരഗ്ഗ്നുന്നതിനു മുന്നേ, ആര് എല്ലാം എവിടെ എല്ലാം നീന്തുന്നു, ആഴം കുറഞ്ഞ സ്ഥലം, കൂടിയ സ്ഥലം എല്ലാം  നോക്കി വെയ്ക്കണം.

6) കുളത്തിൽ നീന്തുന്നത് പോലെ ആവില്ല, പുഴയിൽ നീന്തുന്നത്.  സൊ, വലിയ പരിചയം ഇല്ലാത്ത നീന്തൽ താരം ആണേൽ, ഫസ്റ്റ് കുറച്ചു റൌണ്ട് സ്വമിംഗ് പൂളിന് സൈഡ് /ഭിത്തി ഉള്ള ഭാഗത്ത്‌ കൂടെ വേണം നീന്താൻ.  സൊ, പ്രശനം തോന്നിയാൽ, സൈഡിൽ പിടിച്ചു തൂങ്ങി കിടക്കാം/റസ്റ്റ്‌ എടുക്കാം, നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി നമക്ക് പുറത്തു ചാടാം.  സ്വമിംഗ് പൂളിൽ തിരക്ക് ആണേൽ, സൈഡ് ലെയ്ൻ കാലി ആകുന്നതു/സ്ലോട്ട് കിട്ടുന്നത് കാത്തു നില്ക്കൂ.

7) വായിൽ ഉള്ള ബബിൾഗം, ഗുട്‌ക്ക എല്ലാം തുപ്പി കളഞ്ഞു, വായും കൂടെ കഴികിയാ ടോപ്‌ ആയി.

8)സ്വമിംഗ് പൂളിന് കാവൽ നില്ക്കുന്ന ഓർ ലൈഫ് ഗാര്ഡ് ആള്കാരുടെ കൂടെ സംസാരിച്ചു, കമ്പനി കൂടി അവരുടെ ശ്രദ്ധ മാറ്റത്തെ ഇരിയ്ക്കുക്ക.  ആരേലും മുങ്ങുന്നു എങ്കിൽ അത് പെട്ടന്ന് കണ്ടു റിയാക്റ്റ്‌ ചെയാൻ ഉള്ളവർ ആണ് അവര്.  അവരുടെ കൂടെ കൂടി കഥ കവിത  പറഞ്ഞു അവരുടെ ശ്രദ്ധ മാറ്റത്തെ ഇരിയ്ക്കുക്ക.

9) ഡയേറിയ തുടങ്ങി പകരുന്ന അസുഖം ഉള്ളവർ സ്വമിംഗ് പൂളിൽ ഇറങ്ങരുത്.

10) സ്ത്രീകള്ക് പീരിയഡ് ടൈം സ്വമിംഗ് പൂളിൽ ഇറങ്ങുന്നത് പ്രശനം അല്ലാ എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്.  വാട്ടർ പ്രഷർ കാരണം, ഫ്ലോ കുറയും/അല്മോസ്റ്റ് നില്ക്കും എന്നാണു കേട്ടത്.  തമ്പോൻ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നത് ആണ്, പാഡ് ഉപ്യോഗിയ്ക്കുന്നതിലും നല്ലത്. പൂളിൽ നിന്ന് കേറിയ ഉടനെ ടോവ്വേൽ ചുറ്റുക്ക തുടങ്ങിയ നമ്പർ ഇറക്കി, ഫ്ലോ പുറത്തു വന്നു ആൾകാർ കാണുന്നത് തടയാം.  പാഡ് പൂളിൽ ഉള്ള വെള്ളം അബ്സോര്ബ് ചെയ്തു ഡിഫികല്ല്റ്റ് ടു മാനേജ് ആവും.   tampon ആണ് ബെറ്റർ എന്നാണു പരിചയം ഉള്ളവർ പറഞ്ഞത്‌.


ഇന് ദി വെള്ളം :

വായിൽ വെള്ളം എടുത്തു ഫൌണ്ടൻ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഉണ്ടേൽ, ഈ സൈഡ് ലേയ്ക്ക് മാറി നില്ക്കുക്ക...അവര്ക്ക് ഉള്ള ഇടി അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്  ആണ്.  മൂക്ക് ചീറ്റുക്ക തുടങ്ങി ബാകി കലാരൂപങ്ങിൽ രിസേര്ച് ചെയ്ന്ന്വരും അങ്ങോട്ട്‌ തന്നെ മാറി നില്ക്കുക്ക.

ബാക്കി ഉള്ളവരുടെ സ്പ്യെസ് കൂടെ എടുക്കാതെ, പബ്ലിക് ന്യൂയിസെന്സ് ആവാതെ നീന്തുക്ക.

മുന്നില് വേറെ ആൾ നീന്തുന്നു എങ്കിൽ, അകലം പാലിയ്ക്കുക്ക.

ഭിത്തിയിൽ ചവുട്ടി തള്ളി സ്ടര്ടിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ, മുന്നില് ഉള്ള ആളുമായി അകലം ഉണ്ടാവും എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തി സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയ്ക്ക.

നീന്തുന്നതിനു ഇടെൽ സ്ട്രോക്ക് സ്റ്റൈൽ മാറ്റുന്നു എങ്കിൽ, ഒരു ലാപ് കഴിഞ്ഞു മാറ്റുന്നത് ആവും നല്ലത്.  അല്ല ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മാറ്റിയാൽ, സ്പീഡ് വിത്യാസം വരും..സൊ നമ്മുടെ പുറകെ വരുന്ന ആളടെ കാൽകുലെഷൻ തെറ്റും.

കേറി കഴിഞ്ഞു :

ചിലര്ക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കേറി കഴിയുമ്പോൾ, ചെറിയ തല ചുറ്റം ഉണ്ടാവും.  സൊ കേറിയതും, പൂൾ സൈഡ് ലൂടെ നടന്നു, വീണ്ടും വെള്ളത്തിൽ വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്...സൊ, മാറി നടക്കുക്ക.  അല്ല എങ്കിൽ, കുറച്ചു നേരം സൈഡ് ആയി ഇരിയ്ക്കുക്ക.

പൂള്ളിൽ നിന്ന് കേറിയതും, വീണ്ടും ഒരു ഷവർ, വിത്ത്‌ സോപ്പ് മസ്റ്റ്‌ ആണ്.

ക്ലോറിൻ കാരണം സകിൻ വലിയും....സൊ, നല്ല മോയിചാർ ക്രീം യൂസ് ചെയ്ക്ക.

വേറെയും എന്ത് എല്ലാമോ ഉണ്ട്...പെട്ടന്ന് ഓര്മ്മ വന്നത് ഇത്രേം.  എന്തേലും വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ, പറയൂ...കൂട്ടി ചേര്ക്കാം.

പൂൾ എന്നത് പബ്ലിക്ക് സ്ഥലം ആണ്, അത് രെസ്പോന്സിബിൽ ആയി ഉപ്യോഗിയ്ക്കുക്ക.
 

Tuesday, April 15, 2014

സ്ക്രീനില്‍....

അവന്‍റെ തോളില്‍ തലചായിച്ചു ഇരിക്കുബോള്‍ ആയിരന്നു, ആ പൂവ് അവള്‍ കണ്ടത്.

തന്‍റെ തോളില്‍ ചായ്ന്നവള്‍, പൂവിലെയ്ക് ചായുന്നത് അവന്‍ അറിഞ്ഞു

അവള്‍ക് ആയി, അവന്‍ പൂ കൊണ്ട് വരാന്‍ എഴുനേറ്റു.

ഓ, പിന്നേ, ഈ ബുക്ക്‌ എഴുതിയ കാലത്തെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ടെക്നോളജിക്കല്‍ വിവരം അല്ലാല്ലോ ഇപ്പൊ തന്നിയ്ക് ഉള്ളത് എന്ന് അവന്‍ തിരിച്ചു അറിഞ്ഞു.

അനന്തരം, ഫോണ്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ്‌  വഴി, കല്യാണ സൌഗന്ധികം  ഡോര്‍ ഡെലിവറി കണ്ഫേം ചെയ്തു.

സ്ക്രീനില്‍ :

ഹനുമാന്‍, കാത്തിരിന്നു വെടി  കൊണ്ടു.

Monday, March 31, 2014

ദി വൈഫ്‌ ഓഫ് ഡേവിഡ്

പണ്ട് ഒരു കിങ്ങ്ഡം ഉണ്ടായിരന്നു.  അത് ഭരിച്ചിരുന്നത്, സ്കാര്‍ലെറ്റ് എന്നാ ഒരു റാണി ആയിരന്നു.  വിവരത്തിനു വിവരം, ധീരതയ്ക്ക് ധീരത എല്ലാം കൂടി ചേര്‍ന്ന ഒരു അവതാരം ആയിരന്നു അവര്‍. 

ഒരു ദിവസം, അവര്‍ കെട്ടിയവന്റെ കൂടെ രഥത്തില്‍ നായാടിനു പോകുക്ക ആയിര്നു.  അപ്പോള്‍, രഥത്ന്‍റെ ഒരു ചക്രത്തില്‍ ഉള്ള ആണി ഊരി പോയി.  പക്ഷെ  സ്ട്രീറ്റ് സ്മാര്‍ട്ട്‌ ആയിരുന്ന ആ റാണി, വണ്ടിയില്‍ ഉണ്ടായിരന്ന ഒരു കുന്തം എടുത്തു, ആണി ഊരി പോയ സ്ഥലത്ത് വെച്ച്, തേരിനെ വീഴാതെ കണ്ട്രോള്‍ ചെയ്തു ഓടിച്ചു കൊട്ടാരത്തില്‍ എത്തി.

അങനെ സ്വന്തം ജീവിതം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടും, രാജ്യത്തെ കാരിയങ്ങള്‍ നേരാം വണ്ണം നടത്തി കൊണ്ട് പോകുകയും ആയിരന്നു.  ആ സമയത്ത്, റാണിയുടെ കെട്ടിയവന്, വേറെ സ്ത്രീയില്‍ ഉണ്ടായ മകനെ രാജിയം ഏല്‍പ്പിച്ചു കൊടുക്കാന്‍ റാണിയുടെ കെട്ടിയവന്‍ പ്ലാന്‍ ഇട്ടു.  പക്ഷെ പ്ലാന്‍ ചെയ്തു എക്സിക്യൂറ്റ് ചെയാന്‍ മാത്രം വിവരം ആന്‍ഡ്‌ കഴിവ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ എന്തോ, പ്ലാന്‍ ചീറ്റി പോയി.

റാണി ശിക്ഷിയ്ക്കും എന്ന് പേടിച്ചു മോനോട് (ഡേവിഡ്), കാട്ടില്‍ പോയി രക്ഷപെട്ടോല്ലാന്‍ അച്ഛന്‍ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു.  പക്ഷെ കാട്ടില്‍ ഒറ്റയ്ക് പോയി ജീവിയ്ക്കാന്‍ ഉള്ള കഴിവ് തന്‍റെ കെട്ടിയവന് ഇല്ലാ എന്ന് അറിയുന്ന, ഡേവിഡ്ന്‍റെ വൈഫ്‌, അവരും കൂടെ ചെല്ലാം എന്ന് കരുതി, കൂടെ പുറപെട്ടു.  കൂട്ടിനു ഡേവിഡ്ന്‍റെ അനിയന്‍ ഇക്ബാലും.

കാട്ടില്‍ കഴിയുന്ന സമയത്ത്, കാട്ടിലെ ഗ്യാങ്ങ്സ്ടര്‍, കത്രീനയ്ക്ക് ഡേവിഡ്നോട് പ്രേമം തോന്നി.  പക്ഷെ ഡേവിഡ്ന്‍റെ വൈഫ്‌നോട് എതിര്‍ത് നില്‍ക്കാന്‍ കഴിയാത്ത, കത്രീന തിരിഞ്ഞു ഓടി.  പക്ഷെ തന്‍റെ മാന്ഷനില്‍ തിരിച്ചു എത്തിയ കത്രീന, പല പ്ലാന്‍ ഇട്ടു, അവസാനം ഡേവിഡ്നെ തട്ടി കൊണ്ട് പോയി !!

കെട്ടിയവന്‍ പോയാല്‍ പോട്ടെ എന്ന് കരുതി ഡേവിഡ്ന്‍റെ വൈഫ്‌ കാട്ടില്‍ കൊറേ കാലം ജീവിച്ചു.  പക്ഷെ പേജ് ത്രീയില്‍, കത്രീനടെ കൂടെ ഡേവിഡ്ന്‍റെ ഫോട്ടോ പല തവണ കണ്ടു, കലിപ്പ് കേറി, ഒരു ദിവസം ഡേവിഡ്ന്‍റെ വൈഫ്‌, കാട്ടില്‍ കിട്ടിയ വടിയും കോലും എടുത്തു, ഗ്യാങ്ങസ്റ്ര്‍ കത്രീനയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു.  പിന്നെ പൊരിഞ്ഞ അടി ആയിരന്നു.

അവസാനം, കത്രീനയെ തോല്‍പ്പിച്ചു,ഡേവിഡ്ന്‍റെ വൈഫ്‌, ഡേവിഡ്നെ തിരിച്ചു സ്വന്തമാക്കി.

ഈ കഥ എല്ലാം അറിഞ്ഞു ഡേവിഡ്ന്‍റെ വൈഫ്‌ന്‍റെ കഴിവില്‍ ഇമ്പ്രേസ് ആയ സ്കാര്‍ലെറ്റ് റാണി, ഡേവിഡ്ന്‍റെ വിഫെനെ തന്‍റെ മന്ത്രിയാകാനും, കാല ക്രെമേണ, കഴിവ് നോക്കി, പറ്റിയാല്‍ അടുത്ത റാണിആക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.  റാണി, ആളെ വിട്ടു, ഇവരെ തിരിച്ചു ടൌണ്‍ല് കൊണ്ട് വന്നു.

ദി ഏന്‍ഡ്.

(https://plus.google.com/u/0/+സുധിശ്രീ/posts/1chmvBj9xvM)

Monday, February 24, 2014

ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിയ്താകെ ഒരു ട്രക്കിംഗ്...

ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിയ്താകെ ഒരു ട്രക്കിംഗ്...

വെള്ളിയാഴ്ച എന്‍റെ ഈ കുഞ്ഞു (please note...small )ടമ്മി ഫുള്‍ അടിച്ചു ഓഫീസ്സില്‍ വന്നപ്പോ, ഒരു ട്രയിങ്ങു....അതില് കേറി ഇരുന്നു ഉറക്കം തൂങ്ങുബോള്‍,ഫോണിൽ എന്തോ തപ്പി തപ്പി അവസാനം എത്തി പെട്ടത് മീറ്റ്‌ അപ്പ്‌ എന്ന ഒരു വെബ്‌ സൈറ്റ്, അതിന്‍റെ ഒരു അന്ദ്രോയിദ് ആപ് എല്ലാം കണ്ടു ...നോക്കുമ്പോ പല പല ആള്‍കാര്‍, പല പല ട്രിപ്പ്‌, ആക്ഷന്‍സ് എല്ലാം അത് വഴി ആരെന്ജ് ചെയ്ന്നു.  ചാടി കേറി രജിസ്ടര്‍ ചെയ്തു, അപ്പും ആവാഹിച്ചു.
ഫസ്റ്റ് കണ്ടത്, സ്വര്‍ണ മുഘി എന്നാ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള സ്ഥലത്യേക് ഞായര്‍ രാവിലെ ആറു മണിയ്ക്ക് ട്രക്കിംഗ്.....പോയി ചേര്‍ന്ന്....ഒരു പരിചയും ഇല്ലാത്ത ആള്‍കാര്‍ ആണ് ബാക്കി ഉള്ളത്.

അങനെ ഇന്ന് രാവിലെ അഞ്ചു മണിയ്ക്ക് സ്വയം കുത്തി പൊക്കി , ഒറ്റയക്ക് അതിരാവ്ലെ ഉള്ള മഞ്ഞും കൊണ്ട് നൈസ് റോഡില്‍കൂടെ ഒരു ഡ്രൈവ്....

ചെന്നപ്പോ, ബാക്കി ഉള്ളത് മൊത്തം മഹാ ഡീസെന്റ്‌ ആള്‍കാര്‍.  ഡി എസ് എല്‍ ആര്‍ ഉള്ളത് ഞാന്‍ മാത്രം.  എന്തിനു...പോയന്റ് ആന്‍ഡ്‌ ഷൂട്ട്‌ പോലും വേറെ ആരുടേയും അടുത്ത് ഇല്ല.  അവര് എല്ലാം ഇതേ പോലെ ചുമ്മാ യാത്ര പോകാന്‍, ട്രകിംഗ് പോകാന്‍ ഇട്രെസ്റ്റ് ഉള്ളവര്‍.  ഫോട്ടോ എടുപ്പ് ഒന്നും അവരുടെ ലിസ്റ്റില്‍ ഇല്ലാ.  പക്ഷെ ആര്മാധം ഒട്ടും കുറവ് ഇല്ലായിര്ന്നു.ആ സെറ്റ് ആള്കാരുടെ ഇന്റ്രെസ്റ്റ് മൊത്തം കാട്ടിൽ മലയിൽ നടക്കുന്നതിൽ ആണ്.

സ്വ്ര്‍ണമുഘി എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു അന്ജ്നെയാ ടെമ്പ്ള്‍ ഉണ്ട്.  അവിടെ പോകുന്ന വിശ്സ്സികല്ടെ ആചാരം, കല്ല്‌ മുകളില്‍ മുകളില്‍ വെച്ച് പ്രാര്ത്ചു പോവുക എന്ന് ആണ്.  പറഞ്ഞു കേട്ടത്, മൂന്നു കല്ല്‌ വെച്ചാ, അടുത്ത് തന്നെ മൂന്നു നില വീട് ഉണ്ടാക്കും തുടനിഗിയ്വ നടക്കും എന്നാണു.  പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതില് ചിലത് വളരെ വലുഅത് ആണ്.

ഇത് ബന്നീര്‍ ഘട്ട നാഷണല്‍ പാര്‍ക്ക്നു ഉള്ളില്‍ ആണ്.  70% നടപ് കാറ്റില്‍ കൂടെ ആയിന്നു.  ഇടയ്ക്ക് കണ്ട ഗ്രാമിതിലെ ആള്‍കാര്‍ ആന ഉണ്ടാവും നോക്കി പോകണം എന്ന് എന്ന് മുന്നരിയ്പ് തന്നു....പോകുന്ന പോകില്‍ അറിയാതെ നമ്മള് ചവുട്ടി പോയാലോ എന്ന് കരുതി ആവും.
 
ഈ സ്ഥലം പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിന് ശകലം പേര് കേട്ട  സ്ഥലം ആണ്.   ഇത് കഴിഞ്ഞു നടന്നു നടന്നു ഞങ്ങള് പുതിയത് ആയി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ജയിൻ അമ്പലത്തിനു അടുത്ത് എത്തി.  അവിടെ നിന്ന് പിനെയും നടന്നു നടന്നു വീണ്ടും കാട് കേറി ..ഇറങ്ങി തിരിച്ചു വണ്ടി പാര്ക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് എത്തി.

Blog Archive