Thursday, July 24, 2014

ഇസ്രായേൽ സ്തുതികൾ....വാഴ്ത് പാട്ടുകൾ....

പ്രചോദനം  : https://plus.google.com/u/0/+RavananKannur/posts/ZvrXMscm4ze

ഇസ്രായേലിനെ പറ്റി വായിക്കമൊബൊൽ മിക്കപോഴും മനസ്സിൽ വരുന്ന രണ്ടു സംഭവം ആണ് ഒപ്രേഷൻ Entebbe ആൻഡ്‌ Cherbourg പ്രൊജക്റ്റ്‌

1976 ഫ്രാൻസ് വക ഒരു എയർ ബസ്‌ ഹൈജാക്ക് ചെയപ്പെട്ടു.  വായൂ വാഹനം പോയി നിന്നത്, ഈദി  അമീൻ ഭരിയ്ക്കുന്ന ഉഗാണ്ടയിൽ. വിമാനം അവിടെ എത്തിയതും, ഹൈ ജാക്ക് ചെയ്ത നാല് തീവര്ദ്ധികല്ടെ കൂടെ അവിടെ തെയാർ ആയി നിന്ന നാല് പേര് കൂടെ കൂടി.  ഒരു ആഴ്ച അടുത്ത് നടന്ന നാടകങ്ങളിൽ, കൊറേ പേരെ വെറ്തെ വിട്ടു...പക്ഷെ നൂറിൽ അധികം ആള്കാരെ വിമാനത്തിൽ തന്നെ ബന്ധിയാക്കിവെച്ച്.  ഈദി അമീൻ വേറെയും കൊറേ പേരെ ഹൈജാകാര്മാരുടെ കൂടെ കൂടാൻ അനുവദിച്ചു.  പോളിട്ടികൾ ആയി ആള്കാരെ ഫ്രീ ആകാൻ ഉള്ള ശ്രമം ഒരു വഴിയ്ക്ക് നടക്കുന്നു.  അതിന്റെ കൂടെ അണിയറയിൽ, ഇസ്രായേൽ പട്ടാള നടപടി പ്ലാൻ ചെയ്തു തുടങ്ങി.  പാസ്പോർതിൽ ഫ്രാൻസ് സിട്ടിസൻ ഷിപ്‌ ഉള്ള ഒരു ജൂധനെ അവര് ജൂധാൻ അല്ലാ എന്നാ തെട്ടിധാരനയുടെ പുറത്തു പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു.  ബാക്കി ഇസ്രായേൽ യൂതിനെ പോലെ, മിലട്ടറി ട്രയിംഗ് കിട്ടിയാ ആ ആൾ ഹൈ ജാക്ക് ചെയ്വർ ഉപ്യോഗിയ്ക്ക്ന്ന ആയുധം, ടെക്നിക്കുകൾ, എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിരുന്നു.  അത് കൂടാതെ, ആ വിമാനത്താവളം ഉണ്ടാക്ക്യത്തിൽ, പല ബില്ടിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇസ്രായേൽ കമ്പിനികൾ ആയിരന്നു.  സൊ, ആ വഴിയ്ക് ബില്ടിംഗ് പ്ലാനുകൾ ഇസ്രായേലിനു കിട്ടി.

അത്രേം ദൂരം ഒറ്റ അടിയ്ക്ക് പോയി വരാൻ ഉള്ള ഇന്ധനം ഇസ്രായേൽ വിമാങ്ങളിൽ സ്റ്റോർ ചെയാൻ പറ്റില്ല.  സൊ, ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റോപ്പ്‌ മസ്റ്റ്‌ ആണ്.  അങനെ, തങ്ങള്ടെ സാമ്പത്തിക-ബിസിനെസ്സ് ഇന്ഫ്ലൂവേന്സ് വെച്ച്, കെനിയയിൽ ഒരു സ്റ്റോപ്പ്‌ ആൻഡ്‌ റി ഫ്യൂവേൽ പരിപാടി ഒപ്പിച്ചു.   (അതിനു വേണ്ടി ചരട് വലി നടത്തിയ അഗ്രികൾച്ചർ മിനിസ്ടർനെ ഈദി അമീൻ പിന്നെ ടൈം ബോംബ്‌ വഴി കൊന്നു.  മരിച്ച ആ മിനിസ്ടർത്ടെ പേരില് ഇസ്രായേൽ ഒരു ഫോറസ്റ്റ്, ഇസ്രായേലിൽ പ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.)

ഇസ്രായേൽ പ്ലാൻ പ്രകാരം, അവരുടെ വിമാനങ്ങൾ ഏറ്റബി എയർ പോർട്ടിൽ ലാന്ഡ് ചെയ്ന്ന സ്പോട്ട് ടു ആള്കാരെ തടവിൽ വെച്ചിരിയ്ക്കുന്ന കെട്ടിടം വരെ കുറചു ദൂരം ഉണ്ട്.  പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഈ വിമാങ്ങൾ ലാന്ഡ് ചെയ്ന്നത് മുതൽ, അവിടെ എത്തുന്നത്‌ വരെ എയർ പോർട്ടിൽ ഉള്ള ഉഗാണ്ടാൻ പട്ടാള്ളം ആക്രമിയ്ക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്.  കൂടാതെ, ഇസ്രായേൽ കമൻദ്ദൊസ് കെട്ടിടത്തിനു അടുത്ത് എത്തുന്നത്‌ കണ്ടു, കെട്ടിടത്തിനു കാവല നില്ക്കുന്ന ഉഗാണ്ടാൻ പട്ടാളം ആൻഡ്‌ ഉള്ളില ഉള്ള ഹൈ ജാകെര്സ് ആക്രമണം തുടങ്ങും.  അതും ഒഴിവാക്കണം.

അതിനു കണ്ടു പിടിച്ച വഴി രസം ആണ്.  ഈദി ആമീന് ഒരു കറുത്ത ബെന്സ് കാർ ഉണ്ട്..അതിൽ ആണ് യാത്ര.  സൊ, ഇസ്രായേൽ പട്ടാളം, അതെ കളർ ഉള്ള ഒരു ബെന്സ് കാറുമായി ആണ് വിമാനത്തിൽ വന്നത്.  സൊ, ആ കാറ് മുന്നില് ആൻഡ്‌ ബാക്കി ഇസ്രായേൽ കമാണ്ടോസ് വരുന്നത് കണ്ടു, കെട്ടിടത്തിനു കാവല ഉള്ള ഉഗാണ്ടാൻ പട്ടാളം, ഈദി അമീൻ ആണ് വരുന്നത് എന്ന് കരുതി തൊപ്പി എല്ലാം തെയാർ ആക്കി, സലൂട്ട് ചെയാൻ തെയാർ എടുത്തു - വെടി വെയ്ക്കുന്നതിന് പകരം !  അടുത്ത് എത്തിയതും, ഈ കാർ അല്ല ഐപ്പൊ ഈദി അമീൻ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നത് എന്ന് ആര്ക്കോ കത്തി...വെടി വെയ്പ്പ് തുടങ്ങി.

ഇന് ഷോര്ട്ട്, ഇസ്രായേൽ കമാണ്ടോസ് അവിടെ ഉള്ള ഹൈ ജാകെര്സ്നെ തട്ടി, തടവിൽ ഉള്ളവരെ മോചിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി.  എയർ പോർട്ടിൽ ഉള്ള ഉഗാണ്ടാൻ പട്ടാള്ളം വെടി വെയ്പ്പ് തുടങ്ങി, ഇവര് തിരിച്ചും....

അങനെ വേറെ ഒരു രാജിയത് വിമാനം ഇറക്കി, അവിടെ ഉള്ള പട്ടാല്കരോട് യുദ്ധം ചെയ്തു, നൂറിൽ അധികം ആള്കാരെ പുല്ലു പോലെ  ഇസ്രായേൽ മോചിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പോയി.  (ഇതേ പോലെ ഒരു സിനാര്യോ ആയിരുന്നില്ലേ ഖണ്ടഹാർ ?  ഇന്ത്യൻ വിമാനം - ഹൈജാക്ക് ചെയ്ന്ന്വർ-വേറെ കണ്ട്രി.)

ഇതിനു ശേക്ഷം, ഈദി അമീൻ, ഉഗാണ്ടയിൽ ഉള്ള നൂറു കണക്കിന് കെനിയൻ ആള്കാരെ കൊന്നു എന്നത് അഫ്റെർ എഫക്ക്റ്റ്.

ഇതേ പോലെ രക്തം നിറഞ്ഞത്‌ അല്ല Cherbourg പ്രൊജക്റ്റ്‌.  ഒരു തരാം കോമഡി എന്ന് പറയാം.

1960-70 കാലത്ത്, മിസെൽ ബോട്ടുകൾ ഉണ്ടങ്ങിൽ ഇസ്രായേലിനു കടലിൽ ഉള്ള ആധ്യപതിം കൂടും.  അങനെ ജെർമനിയ്ക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉള്ള ഓർഡർ കിട്ടി.  പക്ഷെ അറബ് ലീഗ് ഇട്ട പ്രേഷരിനു പുറത്തു ജെര്മിനി ഇതിൽ നിന്നു പിന് വാങ്ങി.  പകരം ഓർഡർ ഫ്രാൻസ്നു ആയി. പണി തുടങ്ങി.  പക്ഷെ അപ്പൊ ആണ് സിക്സ്സ് ഡേയ്യ്സ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്.  അതോട്നു കൂടി പ്രശനം തുടങ്ങി.  അതിന്റെ ഇടെയ്ക് ഉണ്ടായ ചില പ്ര്ശ്നങ്ങല്ടെ പുറത്തു   ഫ്രാൻസ് ഈ മിസെൽ ബോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പണി നിർത്തി വെച്ച്.  ഇത് മാത്രം അല്ല, ഇസ്രായേൽനു ഉള്ള സകല ആയുധ ബിസിന്സനും സ്റ്റോപ്പ്‌ ചെയ്തു.

റഷ്യൻ നേവി കൊടുത്ത ബോട്ടുകളും വെച്ച് ഈജിപ്റ്റ്‌ കടലിലെ കരുത്തു കൂട്ടാൻ തുടങ്ങി.  അതോടു കൂടി, ഈ ബോട്ടുകൾ എഗനെയും നേടി എടുത്തേ പറ്റൂ എന്നാ അവസ്ഥ ആയി.

റോത്ത്ചിൽഡ് ഫാമിലി തുടങ്ങിയ കണക്ഷന്സ് വെച്ച്, ആരും അറിയാതെ, മൊസാദ് ഈ ബോട്ടുകളെ വേറെ കംപിന്യ്ടെ പേരില് വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി.  തങ്ങള് നടത്തുന്ന ഓയിൽ പരിവേക്ഷനം എല്ലാം നടത്താൻ ഈ ബോട്ടുകൾ ബെസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് ആ കമ്പിനി പ്രസ്താവന ഇറക്കി.   കൊടിയ വില പേശൽ നടാകം എല്ലാം നടത്തി, അവന്സം ഡീൽ ഉറപ്പിച്ചു.  ദീലീന്റെ പാർട്ട് ആയിരന്നു, കുറച്ചു ഇസ്രയേൽ നേവി ആള്കാരും.  കാരണം, അവര്ക് ആണ് ഈ ബോട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയാൻ ഉള്ള ഒർജിനൽ പരിശീലനം ഉള്ളത് !

അങനെ, ഇസ്രയേൽ സർക്കാർന്റെ അടുത്ത് നിന്നു,  ഈ കമ്പിനി ഈ ബോട്ടുകൾ വാങ്ങി.  വാങ്ങുന്ന കമ്പിനിയ്ടെ ഒർജിനൽ ഓണര് ഇസ്രായേൽ മൊസാദ് ആണ് എന്നത് അറിയാതെ, ഫ്രാൻസ് സർക്കാർ ഈ ഡീലൈന് ലീഗൽ പെര്മിഷനും കൊടുത്തു.

അങനെ, ബോട്ടിന് ടെസ്റ്റ്‌ അത് ഇത് എന്നും പറഞ്ഞു കോലാഹലം തുടങ്ങി.  എന്നും ഈ ബോട്ടുകൾ ഒരു നിശ്ചിത ദൂരം പോയി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു വരും.  ട്രയൽ റണ്‍ എന്ന പേരില്.  സൊ, ഈ ബോട്ടുകൾ പോകുന്നതും വരുന്നതും ഒരു സ്ഥിരം കാഴ്ച്ചയാവാൻ തുടങ്ങി, ചുറ്റും ഉള്ളവര്കും, വാച് ചെയ്ന്ന്വര്കും.

ഇത്രേം ബോട്ടുകൾ കൊണ്ട് പോകും, അവിടെ ഉള്ള ഇസ്രായേൽ ആൾകാർ പോര.  സൊ, ആരുടേയും ശ്രദ്ധയിൽ പെടാതെ, ഒന്നും രണ്ടും ആയി, പല ഇസ്രായേൽ നേവി ആൾകാർ ഫ്രാൻസിൽ പല സ്ഥട്ൽഹു കൂടെ ടൂറിസ്റ്റ് ആയും മറ്റും വന്നു കൂടാൻ തുടങ്ങി.   കൂടാതെ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നു ഇസ്രായേൽ വരെ ഉള്ള ലോങ്ങ്‌ യാത്രയ്ക് വേണ്ടി ഇന്ധനം ആൻഡ്‌ ഫുഡ്‌ ബാക്കി ഉള്ളവ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ അളവിൽ വാങ്ങി സ്റ്റോർ ചെയാനും തുടങ്ങി.  സൊ, ആര്ക്കും സംശയം ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല.

പ്ലാൻ അനുസരിച്ച്, രാത്രിയില ആണ് ബോട്ടുകൾ കടത്തി കൊണ്ട് പോകണ്ടത്.  സൊ, രാത്രി പെട്ടന്ന് എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയാൽ പ്രശനം ആവും.  സൊ, ella ദിവസവും രാത്രി എങ്ങിന സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയ്തു കൊറേ നേരം നിർത്താൻ തുടങ്ങി.  കാരണം ആയി പറഞ്ഞത്‌, ആ സമയത്ത് ഡിസംബര് മാസത് ഉള്ള തണുപ്പിനെ നേരിടാൻ വേണ്ട അത്രം ഇലക്ട്രിക്‌ സപ്പ്ലെ ലോകൽ ആയി ഇല്ലാ എന്നത്.  രാത്രി ഉള്ള ഈ ശബ്ദം ചുറ്റും താംസിയ്ക്കുന്ന്വര്ക് പ്രശനം ആയി, പരിചയവും ആയി.  പോലീസിൽ നിന്നും, കറന്റ്‌ കമ്പിനിയിൽ നിന്നും, രാത്രി ബോട്ട് എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയാൻ ഉള്ള പെര്മിഷനും ഇവര് എഴുതി മേടിച്ചു !

അങനെ ഒരു ക്രിസ്തുമസ് ഈവിനു രാത്രി 2:30 ഈ ബോട്ടുകൾ ഫ്രാൻസ് തീരം വിട്ടു.  ബോട്ട് പോയി പത്രണ്ട് മണികൂര് കഴിഞ്ഞു ആണ് ഒരു റിപ്പോർട്ടർ ഇത് കണ്ടു ബി ബീസി വഴി വിവരം ഫ്രാൻസ് സർക്കാർ അറിയുന്നത്.

ഈ രണ്ടു സംഭവം പോലെ തന്നെ ആണ്, ബ്ലാക്ക് സെപ്റ്റംബർ പ്ലാൻ ചെയ്ത ആള്കാരെ പല കണ്ട്രികൾ തേടി പിടിച്ചു കൊന്നത്...അഹനെ പലതും.  സ്വന്തം ആള്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇസ്രായേൽ എന്തും ചെയും എന്നത് ഒരു പ്രതെകത ആണ്.  അതിനു karuna , നീതി, ന്യായം ഇൻസ്റെര്നാഷനാൽ ബൊർദെർ ഒന്നും ബാധകം അല്ല.  അത് നല്ലത് ആണോ, ചീത്തയാണോ എന്നത്, നമ്മള് യേത് ഭാഗത്ത്‌ ആണ് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചു ഇരിയ്ക്കും.

മണിപ്രവാളം മനസിലാവതവർക് :
http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Entebbe
http://en.wikipedia.org/wiki/Cherbourg_Project
Post a Comment